Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 29 del PGO de Cervelló de l’àmbit del Pla Especial PE-6 “La Riera”

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 22 de desembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment la Modificació Puntual número 29 del Pla General d’Ordenació de Cervelló de l’àmbit del Pla Especial PE-6 “La Riera” redactada pels Serveis Tècnics municipals a data novembre de 2016, junt amb l’Estudi Ambiental Estratègic redactat per l’enginyeria ambiental Ecafir, SL per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ambdós documents se sotmeten a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies de conformitat amb l’article 23 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt-Avui, a un diari d’àmbit local i al tauler d’anuncis i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-los i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la publicació obligatòria al DOGC i tota la documentació preceptiva es podrà consultar als arxius adjunts.

Així mateix, s’ha acordat suspendre, fins el 22 de desembre de 2017, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, identificat gràficament en el plànol de l’àmbit de suspensió que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat posteriorment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. El plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, es trobarà a disposició de la ciutadania a la seu electrònica municipal.

Darrera actualització: 20.07.2017 | 12:11