Convocatòria per proveir en propietat 1 plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, arquitecte tècnic per promoció interna

PROCÉS TANCAT

Per Decret 37/2023 de 10 de gener s’ha aprovat  la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el procediment de concurs-oposició, per cobrir, en règim de funcionari/a de carrera, una plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, arquitecte tècnic per promoció interna, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a la Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022.
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.
 
Decret convocatòria: 37/2023 de 10 de gener
Publicació BOPB: 20 de gener de 2023
Publicació DOGC: 20 de gener de 2023
Publicació BOE: 07/02/2023
 
Termini per presentar sol·licitud i resta de documentació: des del dia 8 de febrer al dia 7 de març.
 
Per Decret 829/2023 de 9 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de les proves previstes en aquesta convocatòria.
 
Darrera actualització: 20.06.2023 | 14:32