Convocatòria per proveir en propietat 3 places d’administratiu/va per promoció interna

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 1329/2022 de 22 de juliol, s’ha aprovat  la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per proveir en propietat i mitjançant promoció interna, 3 places de l’escala d’administració general subescala administrativa, vacants a la Plantilla del personal i incloses a la Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 22 d’agost i finalitza el 16 de setembre.

Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat

Per Decret 1780/2022 de 21 d’octubre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador, i s’ha fixat la data d’inici de les proves que serà DIMECRES 16 DE NOVEMBRE A LES 9.30 HORES A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ.

Es concedeix un termini de 10 dies per presentar reclamacions o esmenes a comptar des del dia següent a la publicació de la llista al DOGC. S’informarà degudament del termini concret quan es publiqui l’anunci.

Darrera actualització: 27.12.2022 | 13:03