Selecció de personal per l'execució del programa de suport a l'ocupació de l'Ajuntament de Cervelló 2018-2019 finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 610/2018 d’11 de maig s’han aprovat les Bases i la convocatòria per seleccionar diferents perfils professionals per executar les actuacions incloses en el Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló 2018-2019 que està finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, segona convocatòria 2018-2019.

El termini màxim per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és el dia 30 de maig de 2018.

Els requisits per participar en aquest procés estan recollides a les Bases que estan publicades en aquest mateix lloc. Els perfils professionals i les condicions contractuals són resumidament les següents:


Documents d’interès:

  • Decret 610/2018 d’11 de maig d’aprovació de la convocatòria i de les Bases
  • Bases reguladores del procés de selecció
  • Model instància

Per Decret 746/2018 de 31 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, atorgant als aspirants exclosos un termini de 3 dies hàbils per esmenar la documentació. Aquest termini  finalitza dijous 7 de juny.

Per Decret 772/2018 de 6 de juny s’ha ampliat la llista provisional d’admesos i exclosos. Els aspirants exclosos relacionats en aquesta resolució disposen fins el dimecres 13 de juny per esmenar la documentació.

Es fa públic el Decret 831/2018 d’11 de juny d’aprovació de llista definitiva, designació Tribunal i data proves del perfil operari brigada obres i serveis. D’acord amb la resolució, es convoca als aspirants admesos el dimecres dia 20 de juny a les 9.00 hores ( si han de fer la prova de català) i a les 11.00 hores per fer la prova pràctica.

Es fa públic el Decret 833/2018 d’11 de juny d’aprovació de llista definitiva, designació Tribunal i data proves del perfil arxiver. D’acord amb la resolució, es convoca als aspirants admesos el dilluns dia 18 de juny a les 10.30 hores per fer la prova teòrica.

Es fa públic el Decret 853/2018 de 14 de juny d’aprovació de llista definitiva, designació Tribunal i data proves del perfil operari brigada forestal. D’acord amb la resolució, es convoca als aspirants admesos el dimecres dia 20 de juny a les 9.00 hores ( si han de fer la prova de català) i a les 9.00 hores del dijous dia 21 de juny per fer la prova pràctica.

Mitjançant l’acta de la sessió del dia 18 de juny de 2018 del procés de selecció pel perfil d’arxiver/a que s’ha publicat, es convoca a les persones aspirants que hagin superat la tercera fase del procés de selecció a realitzar l’entrevista personal i se’ls concedeix un termini de 3 dies hàbils, del 19 al 21 de juny, per presentar la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin al·legar.

Mitjançant l’acta de la sessió del dia 20 de juny de 2018 del procés de selecció pel perfil d’operari de brigada que s’ha publicat, es convoca a les persones aspirants que hagin superat la tercera fase del procés de selecció a realitzar l’entrevista personal i se’ls concedeix un termini de 3 dies hàbils, del 21 al 25 de juny, per presentar la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin al·legar.

Es fa públic el Decret 895/2018 de 20 de juny d’aprovació de llista definitiva, designació Tribunal i data proves del perfil tècnic de comunicació. D’acord amb la resolució, es convoca als aspirants admesos el dilluns dia 25 de juny a les 10.30 hores per la prova teòrica corresponent.

Mitjançant l’acta de la sessió del dia 21 de juny de 2018 del procés de selecció pel perfil d’operari forestal que s’ha publicat, es convoca a les persones aspirants que hagin superat la tercera fase del procés de selecció a realitzar l’entrevista personal i se’ls concedeix un termini de 3 dies hàbils, del 22 al 26 de juny, per presentar la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin al·legar.

Mitjançant l’acta de la sessió del dia 25 de juny de 2018 del procés de selecció pel perfil de Tècnic/a de comunicació que s’ha publicat, es convoca a les persones aspirants que hagin superat la tercera fase del procés de selecció a realitzar l’entrevista personal i se’ls concedeix un termini de 3 dies hàbils, del 26 al 28 de juny, per presentar la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin al·legar.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:19

Documents

Edicte requeriment aspirant DNI 20449158L per aportar documentació per nomenament
50,1KB
Decret de data 2 de juliol designació extraordinària secretaria Tribunal tècnic/a comunicació
122,91KB
Edicte requeriment aportació documentació per nomenament tècnic suport comunicació
46,15KB
Acta sessió 29 de juny de 2018 perfil tècnic suport de comunicació. Resultats finals
104,32KB
Edicte requeriment de documentació operari forestal
49,92KB
Acta sessió 28 de juny de 2018 - Resultats finals operari forestal
149,06KB
Edicte requeriment de documentació operari brigada obres
49,02KB
Acta sessió 27 de juny de 2018 - Resultats finals operari brigada obres
106,48KB
Edicte termini per aportar documentació per nomenament arxiver/a
47,2KB
Declaració jurada
281,08KB
Acta sessió 26 de juny de 2018 - Resultats finals arxiver/a
116,67KB
Acta sessió 25 de juny de 2018 - Resultats prova, convocatòria mèrits i entrevista perfil tècnic/a comunicació
104,01KB
Acta sessió 21 de juny de 2018 - operari forestal
89,57KB
Decret 895/2018 llista definitiva admesos/exclosos, designació Tribuna i dates proves perfil tècnic comunicació
170,15KB
Edicte correcció errada DNI aspirant operari brigada
28,93KB
Acta sessió 20 de juny de 2018 - Resultats prova pràctica, convocatòria mèrits i entrevista perfil operari d'obres i serveis
79,1KB
Resultats prova català perfil operari brigada forestal
39,7KB
Acta sessió 18 de juny de 2018 - Resultats prova, convocatòria mèrits i entrevista
98,46KB
Decret de data 14 de juny llista definitiva, Tribunal i data proves perfil operari brigada forestal
180,59KB
Decret de data 11 de juny llista definitiva, Tribunal i data proves perfil arxiver
183,38KB
Decret de data 11 de juny llista definitiva, Tribunal i data proves perfil operari brigada obres i serveis
162,53KB
Decret de data 6 de juny ampliació llista provisional admesos i exclosos
144,79KB
Decret de data 31 de maig de 2018, llista provisional d'admesos i exclosos projecte AMB segona convocatòria
208,17KB
Anunci BOPB aprovació bases
133,52KB
Decret 610/2018 d’11 de maig d’aprovació de la convocatòria i de les Bases
693,59KB
Bases reguladores
262,7KB
Model instància
125,23KB