Selecció d’un/a tècnic/a auxiliar de biblioteca en règim de funcionari de carrera

PROCÉS TANCAT

Per Decret 275/2021 d’11 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, una plaça de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, tècnic auxiliar de Biblioteca i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

S’informarà degudament dels terminis concrets en aquest mateix lloc.

Per Decret 874/2021 d’11 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat el següent calendari de proves. Els aspirants exclosos disposen de 10 dies a comptar des del següent d’aquesta resolució al DOGC per esmenar la documentació. Aquest termini finalitza el dia 1 de juny de 2021.

Per Decret 1193/2021 de 23 de juny s’ha modificat la data de la tercera prova i s’ha suspès la prova de català que s’havia fixat pel dia 29 de juny.

PRIMER EXERCICI PROVA DE CONEIXEMENTS:

Dia: 21 de juny de 2021
Hora: a les 9.30 hores
Lloc: centre cívic Ateneu de Cervelló, Carrer Santa Anna s/n
Requisit: està admès a la present convocatòria

SEGON EXERCICI PROVA PRÀCTICA

Dia: 21 de juny de 2021
Hora: a les 12.00 hores.
Lloc: centre cívic Ateneu de Cervelló, Carrer Santa Anna s/n
Requisit: cal haver superat el primer exercici

TERCER EXERCICI.PROVA PRÀCTICA (DATA MODIFICADA) 

Dia: 29 de juny de 2021
Hora: a les 9.00 hores.
Lloc: Ajuntament de Cervelló
Requisit: cal haver superat el segon exercici

QUART EXERCICI, PROVA DE CATALÀ PELS ASPIRANTS NO EXEMPTS

SUSPESA. PENDENT DE FIXAR NOVA DATA
 
D’acord amb l’acta del Tribunal de la sessió de data 29 de juny de 2021, els aspirants que han superat la tercer prova (darrera de la fase d’oposició) disposen fins el 13 de juliol de 2021 per aportar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum mitjançant documentació original o fotocòpia compulsada per la valoració corresponent de la fase de concurs.

Per Decret de l’alcaldessa accidental 1544/2021 de 5 d‘agost ha quedat constituïda la borsa de treball de tècnic/a auxiliar de Biblioteca, resultant del procés de selecció convocat per Decret 275/2021 d’11 de febrer.

Darrera actualització: 20.09.2021 | 12:58

Documentació

pdf Decret_1544-2021 Constitució borsa Tècnic auxiliar biblioteca-1
509,9KB
pdf Acta sessió de data 21 de juliol de 2021 revisió valoració mèrits i proposta nomenament tècnic/a auxiliar biblioteca
337,91KB
pdf Acta sessió de data 14 de juliol de 2021 fase concurs i proposta nomenament tècnic/a auxiliar de biblioteca
194,9KB
pdf Acta sessió de data 29 de juny de 2021 Tècnic/a auxiliar biblioteca 3r exercici prova pràctica
161,99KB
pdf Acta sessió de data 28 de juny de 2021 Tècnic/a auxiliar biblioteca 2n exercici prova pràctica
159,49KB
pdf Anunci correcció errada resultats 2n exercici prova pràctica tècnic/a auxiliar biblioteca
313,5KB
pdf Anunci resultats 2n exercici prova pràctica tècnic/a auxiliar biblioteca
318,82KB
pdf Decret 1193/2021 modificació data proves procés tècnic/a auxiliar biblioteca
461,21KB
pdf Acta sessió de data 21 de juny de 2021 tècnic/a auxiliar biblioteca 1r exercici prova coneixements
245,41KB
pdf Anunci resultats primer exercici prova coneixements auxiliar biblioteca
314,53KB
pdf Decret 1071/2021 llista admesos exclosos definitiva auxiliar Biblioteca
482,21KB
pdf Anunci DOGC llista provisional admesos i exclosos auxiliar biblioteca
820,98KB
pdf Decret 874/2021 llista admesos provisional, designació Tribunal i dates proves biblioteca
492,8KB
pdf Instància sol·licitud tècnic/a auxiliar de biblioteca
101,91KB
pdf Model curriculum tècnic/a auxiliar de biblioteca
81,77KB
pdf BOE-A-2021-4429 tècnic/a auxiliar de biblioteca
207,7KB
pdf Anunci BOPB 8 de març correcció errades tècnic/a auxiliar biblioteca
124,8KB
pdf Anunci BOPB de data 23 de febrer de 2021 Bases auxiliar bibilioteca
280,66KB
pdf Decret 275-2021 aprovació bases tècnic/a auxiliar de biblioteca
815,82KB