Selecció d’un/a tresorer/a amb caràcter interí

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 44/2019 de 14 de gener, amb correcció d’errades aprovada per Decret 202/2019 de 6 de febrer, s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, la plaça de tresorer de l’Ajuntament.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar-la. 

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar les sol·licituds d’acord amb el model d’instància que està publicat en aquest mateix lloc comença el dia 28 de gener i finalitza el dia 22 de febrer de 2019.

Per Decret 388/2019 de 26 de febrer s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de les proves teòrica i pràctica que es preveuen per aquest procés, que tindran lloc el dimecres dia 13 de març a partir de les 9.30hores. Els aspirants disposen fins el dia 6 de març per presentar esmenes i reclamacions.

Per Decret 409/2019 de 27 de febrer s’ha ampliat la llista provisional d’admesos i exclosos a l’haver detectat la omissió d’una aspirant que havia presentat la sol·licitud de participació dins de termini.

Queda anul·lada la prova pràctica prevista pel dimecres dia 13 de març. Aquest dia es realitzarà unicament, a les 9.30 hores, la prova teòrica.

Es fan públics els resultats de la prova teòrica, d’acord amb l’acta de la sessió del Tribunal Qualificador. Els aspirants que l’han superat queden convocats el dimarts 19 de març de 2019 a les 9.30 hores a l’Ajuntament de Cervelló per la realització de la prova pràctica.

Es fa pública l’acta de sessió del Tribunal Qualificador de data 19 de març de 2019 amb els resultats definitius del procés de selecció. Mitjançant edicte de la secretària del Tribunal, publicat també en aquest lloc, es requereix a l’aspirant guanyador proposat perquè  presenti la documentació relacionada en el termini de cinc dies hàbils.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:33