Selecció interina d’un/a periodista, cap de Gabinet d’Alcaldia

PROCÉS TANCAT

Per Decret 278/2021 d’11 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració Especial subescala tècnica superior, periodista i proveir provisionalment el lloc de treball de Cap de gabinet d’Alcaldia.

El termini per presentar la sol·licitud d’acord amb el MODEL NORMALITZAT, i la resta de documentació assenyalada a les Bases de la convocatòria COMENÇA EL DIA 25 DE FEBRER I FINALITZA EL DIA 24 DE MARÇ.

Per Decret 648/2021 de 9 d’abril s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. Els aspirants admesos estan convocats el dia 14 D’ABRIL A LES 9.30 HORES a l’Ajuntament de Cervelló per la realització de les proves previstes a les Bases reguladores.

Darrera actualització: 12.05.2021 | 14:34