Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local i per constituir una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure

PROCÉS TANCAT

Per Decret 2279/2019 de 20 de novembre s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure,  per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació corresponent mitjançant el model que es publicarà en aquest mateix lloc, serà de 20 dies hàbils i començarà a comptar des del següent a la publicació de la convocatòria al BOE. S’informarà a través d’aquesta pàgina el termini concret per fer-ho.

El termini per presentar les sol·licituds mitjançant la instància que està publicada en aquest mateix lloc comença el dia 3 de gener i finalitza el dia 31 de gener de 2020.

Per Decret 24/2020 de 10 de gener s’ha aprovat una modificació de les Bases per eliminar certes exclusions mèdiques relacionades a l’annex 3, alhora que s’ha declarat la urgència del procediment. S’obrirà un nou termini de presentació d’instàncies que començarà a comptar des del següent a la publicació en el BOE. 

Per Decret 1845/2020 de 9 de desembre ha quedat constituïda la borsa de treball d’agents de la Policia Local d’acord amb les Bases reguladores d’aquest procés.

El nou termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació necessària finalitza el dia 21 de febrer de 2020.

Per Decret 373/2020 de febrer s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos i s’ha designat el Tribunal qualificador. Els aspirants admesos estan convocats el dilluns dia 16 de març per a la realització de la prova de català ( 9.00 hores) , si s’escau, i per la realització de les proves teòriques previstes a les Bases (11.30 hores).

DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL PROVOCADA  PER L’EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS I COM A MESURA PREVENTIVA QUEDEN SUSPESES LES PROVES D’AQUEST PROCÉS DE SELECCIÓ PREVISTES PEL DILLUNS 16 DE MARÇ DE 2020, FINS A NOU AVÍS.

La nova apertura de l’Ajuntament des del passat 8 de juny possibilita poder activar de nou aquest procés de selecció, adoptant les mesures de seguretat i prevenció necessàries. Es convoca als aspirants admesos a la realització de les primeres proves teòriques EL DILLUNS 6 de JULIOL A LES 11.30 HORES A L’ATENEU (Carrer Santa Anna s/n), I A LES 9.00 HORES  PER AQUELLS QUE HAGIN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ, tot d’acord amb el Decret 870/2020 de 22  de juny que queda publicat en aquest mateix lloc.

Per Decret 1845/2020 de 9 de desembre ha quedat constituïda la borsa de treball d’agents de la Policia Local d’acord amb les Bases reguladores d’aquest procés.

Darrera actualització: 11.12.2020 | 09:45

Documents

Decret 1845-2020 Constitució borsa treball agents Policia Local
2MB
Acta sessió 20201203_proposta nomenament
452,17KB
Acta sessió 20201119_agent Policia Local torn lliure_resultats fase concurs
528,92KB
Anunci resultats prova psicotècnica i convocatòria fase oposició_procés agent policia local torn lliure
398,96KB
Anunci convocatòria prova psicotècnica procés de selecció agent policia local torn lliure
373,46KB
Acta sessió 20201021_prova pràctica procés de selecció agent Pl torn lliure
561,61KB
Anunci convocatòria prova pràctica procés de selecció agent policia local torn lliure
393,13KB
Acta sessió de data 14 de setembre de 2020 amb resultats proves físiques
561,19KB
Anunci convocatòria prova aptitud física procés de selecció agent policia local torn lliure
483,09KB
Acta sessió de data 6 de juliol de 2020 agent policia local torn lliure
503,57KB
Anunci resultats prova cultura general procés agent policia local torn lliure
322,95KB
Anunci resultats prova teòrica procés agent policia local torn lliure
337,6KB
Anunci DOGC continuitat procés selecció agent lliure
38,84KB
Decret_950/2020 nova designació membre suplent Tribunal ISPC
287,99KB
Decret 870/2020 nova convocatòria realització proves teòriques agent lliure
311,79KB
Anunci DOGC admesos i exclosos agent lliure
38,99KB
Decret 373/2020 llista admesos i exclosos, designació Tribunal i data inici proves agent lliure
283,56KB
Instància sol·licitud agent torn lliure concurs oposició (ampliació)
497,87KB
Publicació BOE 2020-1088 nou termini presentació instàncies
208,99KB
Anunci DOGC correcció errades 17 gener 2020
71,04KB
Anunci DOGC 5 desembre 2019
116,77KB
Anunci BOPB 17 gener 2020 correcció errades
391,01KB
Anunci BOPB 5 desembre 2019
411,49KB
Anunci BOE convocatòria 2 de gener de 2020
209,65KB
Decret 24/2020 de data 10 de gener de 2020 de modificació Bases agent Policia concurs oposició lliure
662,12KB
Decret de data 20 de novembre de 2019 aprovació Bases i convocatòria agent Policia Local i borsa de treball
1,4MB