Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local

Per Decret d’alcaldia 1574/2023 de 29 d’agost, s’ha aprovat  la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per proveir en propietat 1 plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a la Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2023.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva, així com pel pagament de la taxa és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

S’informarà en aquest mateix lloc el termini concret per fer-ho i es publicarà el model concret d’instància per sol·licitar participar. Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.

ANUNCI DOCG: 08/09/2023
ANUNCI BOPB: 12/09/2023
ANUNCI BOE : 29/09/2023
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació i la resta de documentació finalitza el dia 30 d’octubre de 2023.
 
Per Decret 2085/2023 de 20 de novembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador, i s’ha fixat la data de realització de les dues primeres proves
 

TIPUS PROVA

DIA I HORA

LLOC

REQUISITS PER LA SEVA REALITZACIÓ

Primer exercici. Prova teòrica

Dijous 11 de gener de 2024 a les 9.30 hores

Centre cívic Ateneu. Carrer Santa Ana s/n.

Ser admès a la convocatòria

Segon exercici. Prova de cultura general

Dijous 11 de gener de 2024 (previsió a les 12.00 hores)

Centre cívic Ateneu. Carrer Santa Ana s/n.

Superar el primer exercici

 
Es concedeix un termini de 10 dies per presentar reclamacions o esmenar documentació a comptar des del dia següent a la publicació de la llista al DOGC. S’informarà degudament del termini concret quan es publiqui l’anunci.
 
El termini per presentar reclamacions a la llista provisional finalitza el 13 de desembre.
 
Per Decret 2301/2023 de 18 de desembre s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.
 
Darrera actualització: 26.01.2024 | 14:58

Documents

Anunci convocatòria reconeixement mèdic procés de selecció agent Policia Local
306,46KB
Acta de la sessió de data 29 de febrer de 2024 procés agent Policia Local
561,6KB
Anunci de data 12 de febrer de 2024 resultats prova psicotècnica i convocatòria fase concurs procés agent Policia Local
321,33KB
Acta de la sessió de data 22 de gener de 2024 procés agent Policia Local
393,57KB
Acta de la sessió de data 15 de gener de 2024 procés de selecció d'una plaça d'agent de la Policia Local
686,37KB
Anunci de data 11 de gener de 2024 resultats primer i segon exercici agent Policia Local i convocatòria prova aptitud física
338,04KB
Edicte de data 11 de gener de 2024 resultats prova teòrica procés de selecció agent Policia Local
345,32KB
Publicació DOGC llista definitiva admesos i exclosos agent Policia Local
800,7KB
Decret 2301/2023 llista definitiva admesos i exclosos agent Policia Local
148,26KB
Acta de la sessió de data 13 de desembre de 2023 agent Policia Local
451,28KB
Publicació DOGC Llista provisional admesos i exclosos agent Policia Local
811,64KB
Decret 2085/2023 de data 20 de novembre llista provisional admesos i exclosos plaça agent Policia Local
214,83KB
Model curriculum
81,77KB
Model instància procés selecció agent policia local lliure
118,8KB
Publicació BOE de data 29 de setembre de 2023
186,2KB
Publicació BOPB de data 12 de setembre de 2023 Bases
615,62KB
Publicació DOGC de data 8 de setembre de 2023
969,68KB
Decret 1574-2023 Bases i convocatoria agent policia local
868,78KB