Selecció per proveir en propietat una plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa ( Grup C1) i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 1101/2022 de 20 de juny, s’ha aprovat  la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per proveir en règim de funcionari/a de carrera 1 plaça d’administrativa vacant a la Plantilla del personal i inclosa a la Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2020.
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva, així com pel pagament de la taxa és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.
 
S’informarà en aquest mateix lloc el termini concret per fer-ho. Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 15 de juliol i finalitza el dia 12 d’agost.
 

Per Decret 1550/2022 de 8 de setembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador, i s’ha fixat la data d’inici de les proves que serà el DIJOUS 6 D’OCTUBRE A LES 10.00 HORES AL CENTRE CIVIC L’ATENEU (C/ Santa Anna s/n).

Es concedeix un termini de 10 dies per presentar reclamacions o esmenar documentació a comptar des del dia següent a la publicació de la llista al DOGC. S’informarà degudament del termini concret quan es publiqui l’anunci.

El termini per presentar esmenes i/o reclamacions a la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos finalitza el dia 30 de setembre de 2022.

Darrera actualització: 23.11.2022 | 13:10