Selecció per proveir en propietat una plaça de periodista

Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans 1957/2023 de 6 de novembre s’ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari/a de carrera, una plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior, periodista, inclosa a la Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2020 i proveir provisionalment el lloc de treball de Cap de Gabinet d’Alcaldia.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

S’informarà en aquest mateix lloc el termini concret per fer-ho i es publicarà el model concret d’instància per sol·licitar participar. Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.

ANUNCI BOPB: 13/11/2023
ANUNCI DOGC: 22/11/2023
ANUNCI BOE: 11/12/2023
 
La data de presentació de la sol·licitud de participació i de la resta de documentació preceptiva finalitza el dia 11 de gener de 2024.
Darrera actualització: 11.12.2023 | 15:29