Selecció per proveir en propietat una plaça de tècnic/a mig Compres i Contractació

Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans 2066/2023 de 17 de novembre s’ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari/a de carrera, una plaça de l’escala d’administració general, subescala de gestió, tècnic mig en gestió, inclosa a la Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2020.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

S’informarà en aquest mateix lloc el termini concret per fer-ho i es publicarà el model concret d’instància per sol·licitar participar. Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.

ANUNCI BOPB: 24/11/2023
ANUNCI DOGC: 7/12/2023
ANUNCI BOE: 19/12/2023
 
La data de presentació de la sol·licitud de participació i de la resta de documentació preceptiva finalitza el dia 19 de gener de 2024.
 
Darrera actualització: 19.12.2023 | 14:58