Tècnic de suport dinamitzador del servei socio educatiu La Nau

PROCÉS TANCAT

Selecció d’un/a professional, perfil tècnic de suport dinamitzador del servei socio-educatiu La Nau, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona per ser contractat mitjançant contracte laboral d’interinitat.

Tasques principals a realitzar:

  • Coordinació amb l’equip de serveis socials bàsics municipals per al seguiment de casos i la planificació i programació d’activitats.
  • Disseny i elaboració d’activitats i de material de suport per al seu desenvolupament Dinamització del grup i de les activitats programades.
  • Donar suport i/o reforç en aquelles matèries que presentin més dificultats.
  • Recollida, acollida i acompanyament dels nens/es des de les escoles a l’espai del servei per a la realització de les activitats programades.
  • Acompanyament a les sortides que es realitzin per al desenvolupament de les activitats que es programin a tal efecte.
  • Altres de suport al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament.


Jornada laboral: parcial de 12 hores setmana.

Durada contracte: del 15 de novembre de 2017 (previsió) fins la reincorporació de la treballadora que es substitueix per incapacitat temporal.

Salari: 478,40 EUR bruts mes (x 14 pagues).

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 27 d’octubre i finalitza el dia 8 de novembre.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos. S’atorga un termini de 3 dies hàbils a l’aspirant exclosa perquè aporti la documentació requerida. Aquest termini finalitza el dia 15 de novembre.

La llista definitiva d’admesos i exclosos i la designació del Tribunal qualificador s’ha aprovat per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 1266/2017, de 15 de novembre.

Es convoca a l’aspirant admesa el divendres dia 17 de novembre a les 11.00 hores a l’Ajuntament per la realització de l’entrevista.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1274/2017, de 20 de novembre s’ha declarat desert aquest procés de selecció.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:23