Tècnics/ques auxiliars de biblioteca

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 214/2018 de 20 de febrer s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de biblioteca.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar les sol·licituds de participació comença el dia 20 de març i finalitza el 17 d’abril de 2018.

Per Decret 508/2018 de 18 d’abril s’ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

Els aspirants admesos que no han acreditat el nivell de català estan convocats el dilluns dia 7 de maig a les 9.15 hores a l’Ajuntament de Cervelló per la realització de la prova corresponent.

La resta d’aspirants admesos i aquells que superin la prova de català estan convocats el mateix dia 7 de maig a les 11.30 hores al centre cívic l’Ateneu per la prova de coneixements de temari general (tipus test).

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 544/2018 de 25 d’abril s’ha ampliat la llista d’admesos i s’ha realitzat una nova designació de vocals del Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 558/2018, de 2 de maig s’ha realitzat una nova designació de vocals, titular i suplent, en representació de l’EAPC.

D’acord amb la base setena de les bases reguladores del procés de selecció les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició hauran d'aportar, en el termini de 5 dies hàbils (a comptar a partir del dia 9 i fins el 15 de maig, ambdós inclosos) , les certificacions i altres documents acreditatius dels mèrits que es vulguin al·legar.

S’ha penjat l’acta de la sessió del dia 16 de maig amb els resultats finals del procés de selecció. També s’ha penjat un edicte requerint a vàries persones aspirants la documentació que els manca per donar compliment a la base vuitena de les bases reguladores del procés de selecció, documentació necessària per poder formar part de la borsa de treball objecte d’aquest procés. El termini per presentar aquesta documentació finalitzarà el dia 24 de maig de 2018.

Per decret de la regidora delegada de Recursos Humans 712/2018, de 25 de maig s'aprova la constitució de la borsa de treball de professionals, tècnics/ques auxiliars de biblioteca, d'acord amb el resultat que figura en l'acta de la sessió del Tribunal Qualificador de data 16 de maig de 2018.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:24