Compres i Contractació

  • Contractació, i en general totes les facultats destinades a l’execució i compliment dels contractes; i aquells contractes que, en aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, tenen la consideració de menors.
  • Dictar actes de tràmit dels expedients de les contractacions i concessions administratives.
Darrera actualització: 07.07.2023 | 10:25