Hisenda

  • Direcció de la Intervenció General i la Tresoreria municipals sense perjudici de les funcions que legalment corresponguin als/les titulars dels llocs de treball.
  • Pressupostos municipals i gestió econòmica d’aquests. Aquesta delegació comprèn els actes d’autorització, disposició, reconeixement i liquidació de despeses.
  • Coordinació econòmica financera amb altres ens públics.
  • Gestió, inspecció i recaptació tributària. Aquesta delegació comprèn els actes de reconeixement de drets de devolució d’ingressos.
  • Ordenances reguladores dels tributs locals i dels preus públics.
  • Registre de contractes.
  • Control i seguiment de les subvencions i convenis interadministratius i privats amb efectes econòmics.
Darrera actualització: 29.06.2023 | 11:59