Recursos Humans

  • Desenvolupament general, coordinació i control de l’execució de les polítiques en matèria de personal, així com l’organització i planificació dels recursos humans de la Corporació i actes que se’n derivin.
  • Proposta, en el marc pressupostari, de les normes i directrius de la despesa i règim retributiu del personal.
  • Processos de selecció de personal.
  • Direcció superior de les polítiques municipals en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Assistència sanitària i mèdica del personal i membres de la Corporació.

Aquesta delegació en matèria de Recursos Humans comprèn tots els actes d’autorització, disposició, reconeixement i liquidació de despeses però únicament els que es derivin dels capítols 1 i 2 del Pressupost General de la Corporació amb el detall següent:

Del capítol 1:  tots els actes esmentats en vers la totalitat del capítol.
Del capítol 2: tots els actes esmentats en relació, exclusivament, a les classificacions orgàniques de Recursos Humans i dins d’aquestes, en relació a les despeses d’aplicacions pressupostàries amb incidència en el personal de la Corporació o en tercers derivades de despeses de locomoció del personal, despeses de locomoció membres òrgans de govern i dietes del personal i indemnitzacions per participació en òrgans de selecció de personal.
 
Darrera actualització: 27.06.2023 | 14:01