Projecte de reparcel·lació de Can Paulet

Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del “Projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització Can Paulet de Cervelló”

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 1523/2021 de 2 d’agost, s’han resolt les al·legacions presentades i s’ha aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació de la urbanització Can Paulet, redactat a data de juliol de 2021 per l’arquitecte municipal, en Jaume Pujol i Pedrico, i l’advocat Jaume Meseguer i Linares, que incorpora el sentit de la resolució a les diferents al·legacions presentades a l’acord d’aprovació inicial.

RECURSOS:

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 30.03.2022 | 11:57