Aprovació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del municipi de Cervelló

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 27 de setembre de 2021, ha adoptat els següents acords:

1r.- Aprovar la proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del municipi de Cervelló, redactada pels Serveis Tècnics municipals en data 8 de setembre de 2021.

2n.- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt-Avui, al tauler d’anuncis electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació.

3r.- Establir que transcorregut l’esmentat termini sense haver-se presentat reclamacions ni suggeriments, s’haurà de remetre el present acord, juntament amb el document de la proposta de delimitació i l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i la proposta de delimitació de la TUC es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant l’establert termini.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 06.10.2021 | 15:29