Aprovació inicial de la Modificació puntual número 36 del Pla general d’ordenació urbana de Cervelló dels articles 91 i 95, en relació a la clau de protecció de sistema viari (PS)

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 7 de febrer de 2022, ha adoptat els següents acords:
 
1r.- Aprovar inicialment la Modificació puntual número 36 del Pla general d’ordenació urbana de Cervelló dels articles 91 i 95, en relació a la clau de protecció de sistema viari (PS) segons document redactat pels Serveis tècnics municipals a data febrer de 2022.
 
2n.- Suspendre durant el termini d’un any, de conformitat amb el que preveu l’article 103.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la tramitació del planejament derivat i l’atorgament de llicències urbanístiques d'edificació de nova planta, d'ampliació i d’enderroc, en l’àmbit identificat gràficament en el plànol que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat posteriorment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.
 
3r.- Disposar que el plànol que detalla l’àmbit de suspensió, que és públic, resti a disposició dels ciutadans durant el termini de la suspensió, a les oficines municipals del Departament d’Urbanisme, Planejament i Habitatge i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.
 
4t.- Sotmetre la Modificació puntual número 36 del Pla general d’ordenació urbana de Cervelló dels articles 91 i 95, en relació a la clau de protecció de sistema viari (PS) a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis electrònic i web municipals, per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament.
 
5è.- Requerir informe al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya).
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient i l’acord esmentat es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini d’un mes.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 22.02.2022 | 11:57