Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del sector La Bòbila

L’alcalde, mitjançant Decret 1437/2022 de 2 d’agost, va adoptar els següents acords:

“1r. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del sector de la Bòbila, redactat per l’arquitecte Pere Mogas Maresma a data maig 2022, condicionant l’aprovació provisional a la presentació d’un nou document que incorpori les prescripcions següents establertes en l’informe tècnic municipal:

1.- La Llei 37/2015 de 29 de setembre, de carreteres, en l’art. 33.2, situa la línia d'edificació a 50 m del ramal. En aquest cas del ramal d’incorporació a la B-24, des de la rotonda. L’Ajuntament va sol·licitar, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la reducció de la línia límit d'edificació de 50 m, en alguns trams que envaeixen zones de sòl urbà amb planejament aprovat abans de la construcció de la variant. L’aprovació provisional del document restarà condicionada a l’aprovació de la reducció de la línia límit d’edificació i a l’informe de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

2.- Es recomana que caldria mantenir l’alineació visual del edificis existents del carrer Santa Anna, amb els nous edificis de l'àmbit, en que cap parcel·la o/i edificació envaeixi, una amplada d'uns 16 m, que és la prolongació virtual del carrer.

3.- Cal que la rotonda proposada, fora de l’àmbit, es faci constar com una actuació complementària, en els plànols d’ordenació.

4 - La continuació del carrer Santa Anna, dins de l’àmbit, es planteja amb una pendent no uniforme, segons el plànol P05 d’ordenació, secció SC02. Caldria plantejar el traçat d’una pendent uniforme, si més no, en el tram coincidint amb el parc urbà (PU) de la zona central de l’àmbit.

5.- No pot existir un vial en la qualificació PU. S’haurà de replantejar o redefinir l’accés de bombers en aquest punt. Veure el plànol P09 d’ordenació. “Plànol de compliment de la normativa de bombers”

6.- El projecte d’urbanització haurà de preveure l’eliminació  dels col·lectors existents, que passen limitant la tanca de l’Escola Nova i la seva connexió a la nova xarxa proposada de sanejament. Es farà constar en el plànol P08.1 d’ordenació. “Serveis. Xarxa de sanejament”

7 - Els plànols de serveis, no haurien de ser d’ordenació (normatius), sinó indicatius. D’igual manera el plànol de la franja d’incendis i el d’aproximació de bombers.

8.-A la memòria i en el plànol I04 d’informació. “Estructura de la propietat”, s’especifica que el sòl propietat de l’Ajuntament no te dret d’aprofitament. Aquest sòl prové d’una expropiació del Ministeri de Fomento, que va a passar ser propietat de l’Ajuntament en virtut de la cessió de l’antiga N-340, al seu pas per el cas urbà de Cervelló, el 22 d’octubre de 2014. Per tant, totalment o amb part, han de ser sòls amb aprofitament de l’àmbit, segons la legislació vigent.

9.- L’article 25.5 de la normativa del PMU, planteja que les tanques en planta baixa faran 2/3 de l’alçada de la planta baixa amb un màxim de 2,20 m. L’alçada de les tanques s’haurà de remetre i complir l’art. 134 de PGO vigent.

10.- L’art. 13 de les NNUU del PMU haurà de fer referència a la cessió del 10% de l’aprofitament mitjà.

 

2n.- Sotmetre el Pla de Millora Urbana del sector de la Bòbila a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes de conformitat amb l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis electrònic i web municipals, per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament.

 

3r.- Requerir l’emissió d’informe preceptiu als següents organismes: 

- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Subdirecció General

  d’Avaluació Ambiental)-

- Institut Geològic de Catalunya

- Agència Catalana de l’Aigua

- Ministerio de Transportes, Movilitat y Agenda Urbana

- Autoritat del Transport de l’Àrea Metropolitana

- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

- Protecció Civil

 

4t.- Notificar el present acord a la Junta de Compensació del Pla Especial nº 8 “ La Bòbila”, i als diferents organismes afectats.”

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el document del Pla de Millora Urbana es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini d’un mes.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

 

Darrera actualització: 14.09.2022 | 13:47