Aprovació inicial del Projecte de nominació i numeració per modificació de numeració en parcel·les del carrer Corbera de Costa de la Perdiu per estar duplicada amb la numeració de les parcel·les

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 31 de maig de 2021, ha adoptat els següents acords:

1r.- Aprovar inicialment el “Projecte de nominació i numeració consistent en la modificació de la numeració de les parcel·les del carrer Corbera de l’àmbit de la urbanització Costa de la Perdiu per estar duplicada amb la numeració de les parcel·les del carrer Corbera de l’àmbit de la urbanització Puigmontmany”, d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals a data 21 de maig de 2021.

2n.- Establir, que els números de carrer i la seva col·locació aniran a càrrec dels interessats, i s’hauran de col·locar en un període no superior al mes des de l’ aprovació definitiva del present acord. La col·locació es realitzarà segons els requisits establerts a l’article 37 de l’Ordenança del Civisme, en relació amb allò que es preveu a l’Ordenança de rètols de carrer i numeració dels edificis:

Article 37. Numeració

1. El rètol del número l’ha de col·locar el propietari de l’edifici o solar, al costat de la porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint les indicacions i els requisits que fixi l’ajuntament.  

3r.- Sotmetre l’expedient a un període d’informació pública reglamentària de 30 dies,  mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis electrònic municipal i al web de l’Ajuntament, als efectes de la seva consulta i presentació d’al·legacions, reclamacions i/o propostes.

4t.- Establir que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, aquest acord esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

5è.- Comunicar-ho als serveis administratius afectats, i als interessats als efectes escaients.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (https://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, Planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 16.06.2021 | 12:43