Suspensió de tramitacions i de llicències en l’àmbit del PE-2 “Can Bonastre” i el sector no consolidat de la urbanització Granja Garcia

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Cervelló, en sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2020, va adoptar els següents acords:

1r.- Suspendre durant el termini d’un any, de conformitat amb el que preveu l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit del PE-2 “Can Bonastre” i el sector no consolidat de la urbanització Granja Garcia, segons el plànol annex a la present

2n.- Disposar que el plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, resti a disposició de la ciutadania durant el termini de la suspensió a les Oficines d’Atenció al Ciutadà i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.

3r.- Publicar l’acord de suspensió al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 73.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

RECURSOS:

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 17.03.2021 | 11:37