Tràmit d’informació pública de la proposta de reparcel·lació voluntària del Pla Parcial del 2n. subsector de Can Tres 2ª fase, de Cervelló

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia número 88/2023 de data 19 de gener de 2023, s’ha acordat sotmetre a informació pública reglamentària la proposta de reparcel·lació voluntària del Pla Parcial del 2n. subsector de Can Tres 2ª fase, de Cervelló durant un termini d’un mes, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-tauler, al web municipal (www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme)  i al Diari El Punt-Avui, per tal que es pugui examinar tot l’expedient i formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 20.01.2023 | 15:15