Verificació del text refós de la 26ª Modificació puntual del PGOU de Cervelló, en relació al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 24 de febrer de 2017 va acordar verificar el Text refós de la 26a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló, en relació al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, segons document redactat per l’arquitecte Alfred Fernández i March de la Reguera de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a data desembre 2016, el qual incorpora totes les prescripcions de l’acord adoptat en sessió de data 9 de novembre de 2016, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Així mateix, s’ha remet dit acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb còpia del Text refós verificat per tal que se’n disposi la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de la seva executivitat.

Darrera actualització: 20.07.2017 | 12:11