Agents interins de la Policia Local per constituir una borsa de treball

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1102/2017, de 17 d’octubre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’agents interins de la Policia Local.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci que, d'aquesta convocatòria, es faci al DOGC. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar les sol·licituds i documentació corresponent a aquest procés de selecció comença el dia 2 de novembre i finalitza el dia 29 de novembre.

Per Decret 1367/2017 d’11 de desembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el tribunal qualificador i es determina la data d’inici de les proves. S’atorga un termini de 5 dies hàbils als aspirants exclosos per la presentació d’esmenes i reclamacions. Aquest termini finalitza el divendres 22 de desembre.

Documents d’interès:

  • Decret 1102/2017 aprovació bases i convocatòria per constituir una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local
  • Bases per constituir una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local
  • Anunci BOPB publicació Bases
  • Anunci DOGC publicació convocatòria
  • Decret 1367/2017 llista provisional admesos i exclosos.
  • Model instància

Per Decret 1439/2017, de 27 de desembre s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Les persones aspirants que hagin superat la prova teòrica queden convocades a la realització del segon exercici, prova d’aptitud física, demà 11 de gener de 2018 a les 8.45 hores al Pavelló poliesportiu en el complex esportiu Ceraqua (Avinguda Catalunya s/n).

S’ha penjat a “Documents” la convocatòria per realitzar la prova psicotècnica que es realitzarà el proper dilluns 22 de gener de 2018 a partir de les 8.30 hores al Centre Cívic l’Ateneu ( Carrer Santa Anna s/n).

Les persones aspirants que hagin obtingut una qualificació d’APTE a la prova psicotècnica hauran de realitzar l’exercici D) que contempla la base vuitena de les Bases reguladores del procés de selecció, que consisteix en presentar un certificat mèdic realitzat per metges o metgesses col·legiats per comprovar que no es detecta en les persones aspirants cap de les exclusions mèdiques establertes a l’Annex 2 i així s’haurà de fer constar en el corresponent certificat mèdic oficial. Aquest certificat s’haurà de presentar mitjançant instància en el registre general d’entrada de l’Ajuntament de Cervelló com a màxim fins el dia 30 de gener de 2018.

S’han penjat els resultats de la prova de reconeixement mèdic i els resultats finals. Es requereix a totes les persones aspirants proposades per formar part de la borsa de treball a que en el termini màxim de 5 dies hàbils (fins els 7 de febrer de 2018 inclòs) aportin l’original de tots els documents aportats amb la sol·licitud de participació per tal de realitzar les corresponents compulses i caldrà abonar l’import de quinze cèntims per compulsa d’acord amb allò que estableix l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius vigent.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 162_2018 de 8 de febrer ha quedat constituïda la borsa de treball d’agents interins de la Policia Local d’acord amb els resultats derivats del procés de selecció dut a terme.

 

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:25