Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del sector PAU Campament-Paperera de Cervelló

Es fa públic que l’Alcalde, en data 11 d’octubre de 2022, ha resol el següent:
 
1r.- Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del sector PAU Campament-Paperera de Cervelló d’acord amb l’escriptura pública de data 2 de maig de 2022 atorgada davant el Notari d’Esplugues de Llobregat, Sr. Miguel Angel Rodríguez Barroso, núm. 826 del seu Protocol. 
 
2n.- Designar al senyor alcalde com a representant de l’Ajuntament de Cervelló a la Junta de Compensació del sector PAU Campament-Paperera de Cervelló, d’acord amb l’article 190.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
 
3r.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a l’e-tauler i al web municipal, en compliment del que es disposa en l'article 196.6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
 
4t.- Comunicar el present acord al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció.
 
5è.- Notificar el present acord a les persones interessades.
 
RECURSOS:
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 03.10.2023 | 14:43