Aprovació de l’Avanç de la Modificació puntual, número 35, del Pla general d’ordenació urbana en els àmbits de Granja García i Can Bonastre de Cervelló

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2021, ha adoptat els següents acords:

1r.- Aprovar l’avanç de la Modificació puntual, número 35, del Pla general d’ordenació urbana en els àmbits de Granja García i Can Bonastre de Cervelló junt amb el Document Ambiental Estratègic.

2n.- Trametre una còpia de l’Avanç de la Modificació puntual, número 35, del Pla general d’ordenació urbana en els àmbits de Granja García i Can Bonastre de Cervelló i del document inicial estratègic (DIE) a l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que emeti el document d’abast previst a l’article 86.bis del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 20 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes amb les modificacions operades per la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

3r.- Sotmetre l’avanç, juntament amb el Document Ambiental Estratègic, a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, més un mes més, atenent  al que disposa la disposició addicional desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis electrònic i web municipals, per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar els suggeriments que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i l’avanç es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant l’establert termini.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 06.08.2021 | 13:02