Aprovació definitiva de la "2a Modificació del projecte d'urbanització del sector de Torre Vileta 2, al terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de febrer de 2018, va aprovar definitivament la "2a Modificació del projecte d’urbanització del sector de Torre Vileta 2, al terme municipal de Cervelló”, promogut per l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Miguel Mateos Rivera d’Eptisa, Enginiyeria i Serveis, SAU a data juliol 2017, amb un pressupost d’execució per contracte de dos-cents noranta-tres mil set-cents quaranta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims (293.744,38 EUR).

Darrera actualització: 07.03.2018 | 14:52

Documents