Aprovació definitiva del "Projecte bàsic i executiu per a l’adequació de la zona verda del carrer dels Àngles, per àrea esportiva i d’esbarjo "

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 9 d’abril de 2019, ha aprovat definitivament el “Projecte bàsic i executiu per a l’adequació de la zona verda del carrer dels Àngels, per àrea esportiva i d’esbarjo” redactat a data desembre 2018 per l’arquitecte Sr. Iker Pastor Irusta, contemplant un pressupost d’execució per contracte de cent vint-i-dos mil nou-cents vuitanta-sis euros amb catorze cèntims (122.986,14 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 12.04.2019 | 09:21