Aprovació definitiva del “Projecte constructiu de la millora d'accessibilitat dels camins escolars de Cervelló”

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 23 de maig de 2018, va aprovar inicialment el “Projecte constructiu de la millora d'accessibilitat dels camins escolars de Cervelló” i se sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 02.08.2018 | 08:58