Aprovació definitiva del "Projecte constructiu de sanejament en baixa del nucli de Can Paulet, al terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 17 de gener de 2019, va aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat "Projecte constructiu de sanejament en baixa del nucli de Can Paulet, al terme municipal de Cervelló" redactat per l’equip redactor de l’empresa Grusamar Ingeniería y Consulting, SLU a data setembre 2017 amb un pressupost d’execució de dos-cents deu mil tres-cents trenta-vuit euros amb nou cèntims (210.338,09 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 22.01.2019 | 12:50