Aprovació definitiva del "Projecte constructiu de sanejament en baixa del nucli de Can Rafel (Puigmontmany), al terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2018, ha aprovat definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat "Projecte constructiu de sanejament en baixa del nucli de Can Rafel (Puigmontmany), al terme municipal de Cervelló" redactat per l’equip redactor de l’empresa Grusamar Ingeniería y Consulting, SLU a data setembre 2017 amb un pressupost d’execució de dos-cents dotze mil tres-cents setanta-set euros amb trenta-sis cèntims (212.377,36 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 08.01.2019 | 12:57