Aprovació definitiva del “Projecte constructiu per a les obres de millora de la seguretat i accessibilitat al c/ Raval Bassons i c/ Joaquim Mensa al casc urbà de Cervelló”

Aprovació definitiva del “Projecte constructiu per a les obres de millora de la seguretat i accessibilitat al carrer Raval Bassons i carrer Joaquim Mensa al casc urbà de Cervelló”

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2018, ha aprovat definitivament el "Projecte constructiu per a les obres de millora de la seguretat i accessibilitat al carrer Raval Bassons i carrer Joaquim Mensa al Casc Urbà de Cervelló" redactat a data 27 de juliol de 2018 pels Serveis Tècnics municipals, contemplant un pressupost d’execució per contracte de quaranta mil vuit-cents dos euros amb setanta-cinc cèntims (40.802,75 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 26.03.2019 | 12:39