Aprovació definitiva del Projecte constructiu per a les obres de millora de nou reixes de recollida d'aigües pluvials en diversos punts del terme municipal de Cervelló

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 17 de juliol de 2018, ha aprovat definitivament el "Projecte constructiu per a les obres de millora de nou reixes de recollida d'aigües pluvials en diversos punts del terme municipal de Cervellóredactat a data 21 de maig 2018 pels Serveis Tècnics municipals,contemplant un pressupost d’execució per contracte de trenta-quatre mil dos-cents euros (34.200,00 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 27.07.2018 | 12:18