Aprovació definitiva del “Projecte d’ampliació de la zona d’esbarjo per a gossos”

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 29 de gener de 2019, ha aprovat definitivament el "Projecte d’ampliació de la zona d’esbarjo per a gossos" redactat a data octubre 2018 per l’arquitecte i arquitecte tècnic Sr. Oriol Castillo Torralbo, contemplant un pressupost d’execució per contracte de trenta-dos mil nou-cents noranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (32.992,25 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 05.02.2019 | 14:15