Aprovació definitiva del "Projecte d’urbanització del vial sense sortida al costat de Can Nicasi i estabilització del talús al costat de la riera de Can Mascaró

Aprovació definitiva del "Projecte d’urbanització del vial sense sortida al costat de Can Nicasi i estabilització del talús al costat de la riera de Can Mascaró, al terme municipal de Cervelló"

La Junta de Govern Local en sessió de data 3 de juliol de 2018 va aprovar definitivament el "Projecte d’urbanització del vial sense sortida al costat de Can Nicasi i estabilització del talús al costat de la riera de Can Mascaró, al terme municipal de Cervelló" promogut per Excavaciones Sánchez Fontpineda, SL, redactat per l’enginyer de camins, canals i Ports Sr. Albert Casajuana i Palet deDopec, Enginyeria i Arquitectura a data març 2018 amb un pressupost d’execució de set-cents setze mil tres-cents noranta euros amb vint-i-cinc cèntims (716.390,25 EUR).

Darrera actualització: 01.02.2019 | 13:15