Aprovació definitiva del "Projecte executiu per a la construcció d’una marquesina al camp de futbol municipal de Cervelló"

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 21 de març de 2019, va aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat "Projecte executiu per a la construcció d’una marquesina al camp de futbol municipal de Cervelló" redactat per l’equip redactor de l’empresa Eskubi Turró Arquitectes, SLP a data desembre 2018 amb un pressupost d’execució de cent cinquanta-nou mil cinc-cents trenta-sis euros amb cinquanta-dos cèntims (159.536,52 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 29.03.2019 | 13:21