Aprovació definitiva del “Projecte executiu per la construcció d’una nova vorera al carrer Raval Bassons entre el carrer Sant Joan i la parada de bus”

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 13 de juny de 2022, ha aprovat definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte executiu per la construcció d’una nova vorera al carrer Raval Bassons entre el carrer Sant Joan i la parada de bus” signat per l’enginyer civil Jordi Toré Quero a data abril 2022 amb un pressupost d’execució de quaranta-set mil nou-cents dos euros amb setanta-set cèntims (47.902,77 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 
RECURSOS:
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la present publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 20.06.2022 | 15:32