Aprovació definitiva dels Estatuts i Bases de la Junta de Compensació del sector PAU Campament-Paperera de Cervelló

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 d’abril de 2022, ha adoptat els següents acords:
 
“1r.- Aprovar definitivament els Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de Compensació del sector PAU Campament-Paperera de Cervelló, mitjançant el sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, promoguts per les mercantils GALA-92, SL, USTEN-92, SL i FILADORS DE TORREDEMBARRA, S.L., que representen el 89% dels propietaris del sector Paperera-Campament, d’acord amb el procediment regulat a l’article 119.2 TRLUC.
 
2n.- Publicar aquest acord, juntament amb el text íntegre dels Estatuts i les Bases de la Junta de Compensació del sector PAU Campament-Paperera de Cervelló al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-tauler i al web municipal.
 
3r.- Notificar individualment el present acord a les persones propietàries de les finques incloses en el Polígon d’actuació, perquè, de conformitat amb l’establert a l’article 190.1 RLUC, puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a la futura Junta de compensació durant el termini de 15 dies hàbils, amb l’advertiment formal que si no ho fan, es poden derivar les conseqüències de l’article 136.4 del RLUC i 122.2 del TRLUC i de les bases d’actuació.
 
4t.- Requerir a les persones propietàries incorporades a la Junta de compensació que, un cop transcorregut el termini de 15 dies expressat en el punt anterior, es constitueixin formalment mitjançant escriptura pública, de conformitat amb l’establert a l’article 190.2 del RLUC, i lliurin a aquest Ajuntament el document públic de constitució, per a procedir, si s’escau, a l’aprovació de la Junta de compensació en el termini màxim d’un mes des de la recepció del document públic, de conformitat amb els articles 190.4 RLUC i 119.2 TRLUC.”
 
RECURSOS:
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 08.04.2022 | 08:49