Aprovació del "Projecte bàsic i d’execució d’instal·lació d’un ascensor a la Llar d’Infants de Cervelló”.

Es fa públic que la Junta de Govern local en sessió ordinària de data 29 de gener de 2019, ha aprovat el “Projecte bàsic i d’execució d’instal·lació d’un ascensor a la Llar d’Infants de Cervelló” redactat per l’equip redactor de Mateu Barba Arquitectes, SLP a data octubre 2018, que contempla un pressupost d’execució per contracte de cinquanta mil quatre-cents trenta-quatre euros amb set cèntims (50.434,07 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 06.02.2019 | 09:01