Aprovació difinitiva del “Projecte d'implantació de xarxa cliclable i millora de l'accessibilitat"

El Ple de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 19 de juliol de 2018, ha aprovat definitivament el "Projecte d’implantació de xarxa ciclable i millora de l’accessibilitat al terme municipal de Cervelló" redactat a data febrer de 2018 per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Ariadna Sancho Garcia de l’empresa BAC Engineering Consultancy Group, per encàrrec de la Direcció de Serveis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, contemplant un pressupost d’execució per contracte de quaranta-quatre mil cent vuit euros amb onze cèntims (44.108,11 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 27.07.2018 | 12:24