Aprovació inicial de la la modificació puntual del Pla especial urbanístic de desenvolupament per a la instal·lació d’una Estació de servei al carrer Llobregat de Cervelló

Es fa públic que l’alcalde mitjançant Decret 994/2021 de 26 de maig, ha adoptat els següents acords:

1r. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla especial  urbanístic de desenvolupament per a la instal·lació d’una Estació de servei al carrer Llobregat de Cervelló, redactat per l’equip tècnic redactor de Projectes Urbans Arquitectura i Territori a data març 2021, condicionant l’aprovació provisional a la presentació d’un nou document que incorpori les prescripcions següents establertes en l’informe tècnic municipal:

- El document per a la aprovació provisional haurà de tenir en compte que en el punt 4.1 de la memòria i en els plànols d'ordenació, que l’àmbit de la Modificació del PE, afecta a tot l'àmbit del PE i no solament als terrenys on s'ubica físicament l'Estació de serveis.

- S’hauran de tenir en compte els informes sectorials.

2n.- Suspendre durant el termini d’un any, de conformitat amb el que preveu l’article 103.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats i l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació en el total de l’àmbit que és objecte del planejament, les determinacions dels quals suposin modificació del règim urbanístic vigent.

3r.- Sotmetre la modificació puntual del Pla especial  urbanístic de desenvolupament per a la instal·lació d’una Estació de servei al carrer Llobregat de Cervelló, a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes de conformitat amb l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis electrònic i web municipals, per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament.

4t.- Requerir l’emissió d’informe preceptiu als següents organismes: 

  • Departament de Medi Ambient i Habitatge.
  • Agència Catalana de l’Aigua.
  • Ministeri de Foment
  • Protecció Civil

5è.- Notificar el present acord a Excavaciones Sánchez Fontpineda, SL, i als diferents organismes afectats.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el document de la modificació es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini d’un mes.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Darrera actualització: 07.06.2021 | 10:28