Aprovació inicial de la “Modificació del Projecte d’urbanització del vial sense sortida al costat de Can Nicasi i estabilització del talús al costat de la riera de Can Mascaró, al terme municipal de Cervelló”

Es fa públic que l’Alcalde, en data 11 d’octubre de 2022, ha resol el següent:
 
1r.- Avocar la competència per resoldre el que es determina en aquest Decret.
2n.- Aprovar inicialment la “Modificació del Projecte d’urbanització del vial sense sortida al costat de Can Nicasi i estabilització del talús al costat de la riera de Can Mascaró, al terme municipal de Cervelló" redactat per l’enginyer civil Sr. Jordi Toré Quero a data juliol de 2022 amb un pressupost d’execució de set-cents catorze mil tres-cents quaranta-tres euros amb tres cèntims (714.343,03 EUR).
3r.- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui, al tauler d’anuncis electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament. 
4t.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local en la propera sessió que se celebri.
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient i l’acord esmentat es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini d’un mes.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
 
 
Darrera actualització: 17.10.2022 | 15:20