Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 30 del PGOU per a la implantació d'un institut d'educació secundària amb transferències de sistemes entre Can Roig i Can Esteve - L'Eixample

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 18 de maig de 2017, ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 30 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Cervelló per a la implantació d’un institut d’educació secundària amb transferències de sistemes entre Can Roig i Can Esteve-L’Eixample, redactada pels serveis tècnics municipals a data gener de 2017, junt amb el document ambiental estratègic redactat per l’enginyeria ambiental Ecafir, SL per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Dit document se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar als arxius adjunts.

Així mateix, s’ha acordat suspendre, fins l’11 d’abril de 2018, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, identificat gràficament en el plànol de l’àmbit de suspensió que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. El plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, es trobarà a disposició de la ciutadania a la seu electrònica municipal.

Darrera actualització: 20.07.2017 | 12:10