Aprovació inicial de la Modificació puntual número 33 del Pla general d’ordenació urbana dels espais oberts i els cursos fluvials de Cervelló

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 26 d’octubre de 2021, ha adoptat els següents acords:

1r.- Aprovar inicialment la Modificació puntual número 33 del Pla general d’ordenació urbana dels espais oberts i els cursos fluvials de Cervelló, redactada per l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a data octubre 2021, junt amb l’Estudi Ambiental Estratègic redactat per l’equip tècnic i administratiu de Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, SA per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

2n.- Sotmetre ambdós documents a informació pública reglamentària durant el termini de quaranta-cinc dies de conformitat amb l’article 23 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-los i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament.

3r.- Suspendre, durant el termini d’un any, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, identificat gràficament en el plànol de l’àmbit de suspensió que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat posteriorment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. Igualment de conformitat amb l’article 114.5 de la Llei d’urbanisme restarà suspès el còmput dels terminis d’advertiment a aquesta administració per a presentar el full d’apreuament i per adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya per fixar el preu just per a l’inici de l’expedient expropiació per ministeri de la llei. El plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, es trobarà a disposició de la ciutadania a la seu electrònica municipal.

4è.- Requerir l’emissió d’informe preceptiu als següents organismes, els quals s’hauran d’emetre en el termini d’un mes llevat que una altra disposició n’autoritzi un de més llarg:

  •      Departament de Cultural i Mitjans de Comunicació
  •      Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
  •      Departament de Media Ambient i Habitatge
  •      Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
  •      Direcció General de Turisme
  •      Direcció general de Carreteres
  •      Institut Geològic de Catalunya
  •      Agència Catalana de l’Aigua
  •      Ministeri de Foment

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient i l’acord esmentat es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de quaranta-cinc dies.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 02.12.2021 | 09:01