Aprovació inicial de la Modificació puntual número 34 del Pla general d’ordenació urbana de Cervelló per a la transformació d’usos de la illa de l’avinguda Catalunya, carrer Malvasia i carrer Joventut de la Zona Industrial

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 22 de novembre de 2021, ha adoptat els següents acords:

1r.- Aprovar inicialment la Modificació puntual número 34 del Pla general d’ordenació urbana de Cervelló per a la transformació d’usos de la illa de l’avinguda Catalunya, carrer Malvasia i carrer Joventut de la Zona Industrial, segons document redactat a data novembre 2021 per l’arquitecte Joan Argemi Ballbé d’Argemi Ballbé Arquitectura.

2n.- Suspendre durant el termini d’un any, de conformitat amb el que preveu l’article 103.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la tramitació del planejament derivat i l’atorgament de llicències urbanístiques d'edificació de nova planta, d'ampliació i d’enderroc, en l’àmbit identificat gràficament en el plànol que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat posteriorment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.

3r.- Disposar que el plànol que detalla l’àmbit de suspensió, que és públic, resti a disposició dels ciutadans durant el termini de la suspensió, a les oficines municipals del Departament d’Urbanisme, Planejament i Habitatge i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.

4t.- Sotmetre la Modificació puntual número 34 del Pla general d’ordenació urbana de Cervelló per a la transformació d’usos de la illa de l’avinguda Catalunya, carrer Malvasia i carrer Joventut de la Zona Industrial a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis electrònic i web municipals, per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament.

 

5è.- Requerir informe preceptiu als següents organismes:

-     Departament d’Empresa i Treball (Comerç)

-     Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Subdirecció General d’Avaluació Ambiental)

-     Subdirecció General de Programes en Protecció Civil

-     Subdirecció General de Transport Públic i Mobilitat

 

6è.- Notificar el present acord a les propietats de l’àmbit objecte de modificació.

 

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient i l’acord esmentat es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de quaranta-cinc dies.

 

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

RECURSOS:

 

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

 

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

 

Darrera actualització: 09.12.2021 | 14:37