Aprovació definitiva del “Document únic de protecció civil municipal de Cervelló (DUPROCIM)”

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 29 de novembre de 2023 va aprovar inicialment el “Document únic de protecció civil municipal de Cervelló (DUPROCIM)” redactat en data setembre de 2023 per l’enginyer tècnic industrial Sr. Pau Gavarró Buscà i el graduat en física Sr. Nil Homar Sese.
 
La versió pública del document ha estat exposada al públic durant un termini de trenta dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de desembre de 2023, i contra el mateix no s’ha presentat cap reclamació, quedant aprovat definitivament.
 
RECURSOS:
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
 
Darrera actualització: 12.02.2024 | 09:19