Aprovació inicial del Pla de Delimitació d’urbanitzacions, nuclis de població, edificis i instal·lacions del terme municipal de Cervelló

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 23 de maig de 2022, ha aprovat  inicialment el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals de Cervelló, afectades per l’article 2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals, redactat a data octubre del 2019 coordinadament per l’Ajuntament de Cervelló i la Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari). 
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el plànol es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació. 
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
 
Darrera actualització: 31.05.2022 | 10:07