Aprovació inicial del "Pla de prevenció d’incendis forestals de la urbanització Can Castany del terme municipal de Cervelló”

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 21 de març de 2019, ha aprovat  inicialment el Pla de prevenció d’incendis forestals de la urbanització Can Castany del terme municipal de Cervelló, redactat a data 15 de desembre de 2015 coordinadament per l’Ajuntament de Cervelló i la Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals).

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el pla es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Darrera actualització: 29.03.2019 | 14:36